สรุปภาพรวมโครงการวิจัย วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ สำนักงานจัดการศึกษาสรุปภาพรวมโครงการวิจัย
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ สำนักงานจัดการศึกษา


ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
1 สภาพปัญหาด้านคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข นาย กิจฐเชต ไกรวาส 25 เมษายน 2554 - 25 กันยายน 2554
2 โครงการความรู้เชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนนโยบายและการตัดสินใจเชิงประจักษ์ในบริเวณพื้นที่แม่สอด บริเวณใกล้เคียง และบริเวณจังหวัดตาก นาย มนตรี วีรยางกูร 12 ตุลาคม 2554 - 27 เมษายน 2555
3 โครงการวิจัยบูรณาการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นาย ศรุติ สกุลรัตน์ 16 กันยายน 2553 - 15 เมษายน 2554
4 โครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นาย ศรุติ สกุลรัตน์ 7 มิถุนายน 2553 - 3 มีนาคม 2554
5 โครงการติดตั้งโคมเพิ่มแสงประสิทธิภาพสูง เพื่อปรับปรุงโคมไฟสาธารณะประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ นาย ศรุติ สกุลรัตน์ 17 กันยายน 2553 - 15 พฤษภาคม 2554
6 ศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นาย กิจฐเชต ไกรวาส 30 พฤษภาคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555
7 การศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชน (Community-based adaptation) นาย เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ 27 มิถุนายน 2555 - 27 เมษายน 2556
8 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 16 สิงหาคม 2555 - 14 กันยายน 2555
9 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
10 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร นาย ชิตพล ชัยมะดัน 10 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
11 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
12 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
13 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส นาย ชิตพล ชัยมะดัน 10 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
14 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
15 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
16 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
17 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
18 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลตาพระยา นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
19 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
20 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
21 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
22 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
23 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
24 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
25 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 พฤศจิกายน 2555
26 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
27 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
28 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
29 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
30 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
31 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้ว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
32 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลฟากห้วย นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
33 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
34 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลวังทอง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
35 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
36 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
37 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
38 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
39 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
40 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก นาย ชิตพล ชัยมะดัน 10 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
41 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 10 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
42 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
43 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 16 กรกฎาคม 2555 - 13 พฤศจิกายน 2555
44 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลวังน้ำเย็น นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2555 - 29 กันยายน 2555
45 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแพรกษา นาง นันทวัน อินทชาติ 1 มิถุนายน 2555 - 30 สิงหาคม 2555
46 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555
47 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนแบบพึ่งพาตนเอง ADP พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี นาย ธนวัฒน์ พิมลจินดา 21 มกราคม 2556 - 15 พฤษภาคม 2556
48 โครงการจัดทำแผนที่การเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลุ่มตะวันออกและกลุ่มภาคกลางตอนกลาง นางสาว สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 1 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
49 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มภาคตะวันออกและกลุ่มภาคกลางตอนกลาง นางสาว สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 1 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
50 โครงการกิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2556 นาย ยุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส 30 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556
51 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มภาคตะวันออกและกลุ่มภาคกลางตอนกลาง นางสาว สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 1 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
52 โครงการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลุ่มตะวันออกและกลุ่มภาคกลางตอนกลาง นางสาว สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 1 มีนาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
53 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลแพรกษา นาย ยุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส 1 พฤษภาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2556
54 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
55 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล คลองน้ำใส นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
56 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
57 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
58 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
59 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
60 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
61 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
62 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้ว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
63 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
64 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
65 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
66 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
67 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
68 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่หนองไทร นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
69 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
70 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
71 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
72 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
73 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
74 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
75 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
76 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
77 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
78 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลวังน้ำเย็น นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
79 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
80 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
81 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
82 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลทรายขาว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
83 ค่าจ้างโครงการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กิจกรรมที่ ๑ “การศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน” นาย กิจฐเชต ไกรวาส 19 สิงหาคม 2556 - 17 ธันวาคม 2556
84 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จังหวัดสระแก้ว นาย ชิตพล ชัยมะดัน 1 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
85 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก นาย ชิตพล ชัยมะดัน 31 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556