สรุปภาพรวมโครงการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สรุปภาพรวมโครงการวิจัย
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
1 ประชาคมอาเซียน ศึกษาเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย นางสาว ณัชชา คุณาทัพพ์ 17 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2556
2 ปัญหาของบุคคลผู้มิสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พศ ๒๕๔๔ มาตรา ๒๐ นาย เจนวิทย์ นวลแสง 17 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2556
3 มาตราการการแก้ไขปัญหาการกระทำของโจรสลัดและการปล้นเรือในทะเล : ศึกษากรณีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางทะเล นางสาว พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 17 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2556
4 การศึกษาเปรียบเทียบความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยกับประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย นางสาว ภารดี ปลื้มโกศล 17 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2556
5 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 17 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2556
6 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาง สริยา วิริโยสุทธิกุล 17 สิงหาคม 2555 - 17 สิงหาคม 2556
7 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมาฉันท์ : ศึกษาตัวแบบที่เหมาะเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาของนิสิต ในมหาวิทยาลัยบูรพา นาง สริยา วิริโยสุทธิกุล 1 กุมภาพันธ์ 2554 - 1 กุมภาพันธ์ 2555
8 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปี 1990 – 2010 นาย วิเชียร ตันศิริคงคล 1 พฤษภาคม 2554 - 1 พฤษภาคม 2555
9 ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายต่อนโยบายการจ้างแรงงานของสหภาพยุโรป : ความท้าทายจากการขยายสมาชิกภาพ นางสาว ภัทรมน สาตรักษ์ 1 เมษายน 2554 - 1 เมษายน 2555
10 แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว เมทินา อุทารส 1 กุมภาพันธ์ 2554 - 1 กุมภาพันธ์ 2555
11 ผลการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาในวิชาการบัญชีสำหรับนักบริหาร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ นาง จินดารัตน์ ยศสมศักดิ์ 15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2555
12 เศรษฐศาสตร์การเมืองของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นาย โอฬาร ถิ่นบางเตียว 15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2555
13 แนวคิดแห่งรัฐภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน นางสาว ภัทรมน สาตรักษ์ 15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2555
14 การจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นาย สกฤติ อิสริยานนท์ 15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2555
15 แบบจำลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย นาย เอกวิทย์ มณีธร 15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2555
16 การวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ณปภา จิรมงคลเลิศ 15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2555
17 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร นางสาว ชมเพลิน ภุชฌงค์ 1 กันยายน 2554 - 1 กันยายน 2555
18 สภาพปัญหาของแรงงานอพยพในจังหวัดชลบุรี นาย วิเชียร ตันศิริคงคล 15 กันยายน 2554 - 15 กันยายน 2555
19 การรับรู้และบทบาทของเทศบาลตำบลที่มีต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี นาย สุพจน์ บุญวิเศษ 16 สิงหาคม 2554 - 16 สิงหาคม 2555
20 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย นาย ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ์ขจร 1 กันยายน 2554 - 1 กันยายน 2555
21 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการต่อต้านการทรมาร : ศึกษากรณีการใช้เครื่องพันธนาการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย นาย ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช 31 มกราคม 2554 - 31 มกราคม 2555
22 แบบจำลองความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ความโน้มเอียงทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย นาย อนุรัตน์ อนันทนาธร 1 เมษายน 2554 - 1 เมษายน 2555
23 การประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 1 มกราคม 2555 - 1 มกราคม 2556
24 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "โครงการมินิบิ๊กซี" ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 25 ตุลาคม 2555 - 25 พฤศจิกายน 2555
25 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนเข้าน้อย” ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ธันวาคม 2555
26 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อในภาพรวม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ธันวาคม 2555
27 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาท่าวุ้ง" ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบางคู้ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ธันวาคม 2555
28 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนเขาน้อย” ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (โครงการ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนเขาน้อย”) นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 23 พฤศจิกายน 2555 - 22 มกราคม 2556
29 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาเพชรสยาม” ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (โครงการ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาเพชรสยาม”) นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 23 พฤศจิกายน 2555 - 22 มกราคม 2556
30 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาหนองค้อ” ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (โครงการ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาหนองค้อ”) นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 พฤศจิกายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555
31 โครงการประเมินผลในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 6 ธันวาคม 2555 - 5 มีนาคม 2556
32 โครงการประเมินผลในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 6 ธันวาคม 2555 - 5 มีนาคม 2556
33 โครงการประเมินผลในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มส่ม ที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 6 ธันวาคม 2555 - 5 มีนาคม 2556
34 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขานิคมปิ่นทอง" ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 10 มกราคม 2556 - 9 กุมภาพันธ์ 2556
35 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "โครงการมินิบิ๊กซี สาขานาพร้าว" ในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
36 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "โครงการมินิบิ๊กซี สาขาเคหะสระบุรี" ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 17 มกราคม 2555 - 16 มกราคม 2556
37 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "โครงการมินิบิ๊กซี สาขาชุมชนบ้านอ้อย" ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 17 ธันวาคม 2555 - 16 มกราคม 2556
38 การประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 26 ตุลาคม 2555 - 20 กุมภาพันธ์ 2556
39 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนศิริรักษ์" ในเขตเทศบาลตำบลในเขตเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 18 มีนาคม 2556 - 17 เมษายน 2556
40 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "โครงการมินิบิ๊กซี สาขาบ้านอำเภอ" ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 8 มีนาคม 2556 - 7 เมษายน 2556
41 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาทับกฤช" ในเขตเทศบาลตำบลในเขตเทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 10 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556
42 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาอัลลายน์" ในเขตเทศบาลตำบลในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 10 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556
43 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาพิชัยรณรงค์สงคราม" ในเขตเทศบาลตำบลในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 10 เมษายน 2556 - 9 พฤษภาคม 2556
44 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลใช้ในโรงงาน และรับซื้อยางพารา ของกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 11 เมษายน 2556 - 10 พฤษภาคม 2556
45 การประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 26 ตุลาคม 2555 - 20 พฤศจิกายน 2555
46 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาเคียง ม.บูรพา” ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 16 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2556
47 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "โครงการมินิบิ๊กซี สาขาบางเสร่" ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 21 เมษายน 2556 - 19 พฤษภาคม 2556
48 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ "เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาบ้านเก่า" ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 16 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2556
49 การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาง อรพร สดใส 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
50 การวิเคราะห์งานสำนักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นาง กันตา ปานสวัสดิ์ 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
51 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง นาย ชัยณรงค์ เครือนวน 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
52 การจัดสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นาย สุพจน์ บุญวิเศษ 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
53 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้นำทางการเมืองในประเทศไทย นาย ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
54 การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออก นาย สกฤติ อิสริยานนท์ 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
55 สภาพปัญหาและความต้องการของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง นางสาว เมทินา อุทารส 1 มีนาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
56 ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบและกลไกหารให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารงานกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นางสาว กุลญาดา เนื่องจำนงค์ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
57 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย – ฝรั่งเศส นางสาว อรรัมภา ไวยมุกข์ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
58 ความคาดหวังของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกของไทยที่มีต่อคุณลักษณะของคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ในสังคมไทย และกระบวนการปลูกฝังทางสังคม นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
59 ปัจจัยที่มีผลต่อการก่ออาชญากรรมของแรงงานในกลุ่มชาติสมาชิดอาเซียน ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557
60 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
61 เสรีนิยมใหม่กับระบบทรัพย์สินทางปัญญาโลก : กรณีศึกษาโครงสร้างของระบบทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย นาย จักรี ไชยพินิจ 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
62 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายเข้าสังกัดในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา นาย สุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
63 การจ้างงานแรงงานต่างด้าวในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองศรีราชา นาย โอฬาร ถิ่นบางเตียว 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
64 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
65 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2556
66 การปฏิรูปการบริหารระบบราชการเปรียบเทียบระหว่างไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเชีย นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2556
67 ความสามารถในการกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนภายใต้ความตกลง WTO: ศึกษาคดี US - Clove Cigarettes เป็นกรณีตัวอย่าง นาย เอกพล ทรงประโคน 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2556
68 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ นางสาว นุชจรินทร์ วรรณพงษ์ 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
69 การสื่อสารและการขัดเกลาทางสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา นาย อิทธิ เอี่ยมลักษณะชัย 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
70 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นาง สริยา วิริโยสุทธิกุล 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
71 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเยาวชนจากการติดเกมออนไลน์ นาง ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล 7 สิงหาคม 2556 - 7 สิงหาคม 2557
72 โครงการวิจัยจัดทำหลักสูตร และคู่มือการฝึกอบรมการดำเนินงานด้านประชาสังคม ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร 1 พฤษภาคม 2556 - 30 สิงหาคม 2556
73 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ “เทสโก้ โลตัส เอ็กเพรส สาขาชุมพลทหารเรือ” ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2556
74 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ “เทศโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาลาดหญ้า” ในเขตเทศบาลตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2556
75 โครงการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กรกฎาคม 2556
76 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี พ.ศ. 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กรกฎาคม 2556
77 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556
78 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556
79 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556
80 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556
81 โครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลฟากห้วย อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2556
82 หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นาง ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล 22 สิงหาคม 2556 - 19 ธันวาคม 2556
83 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
84 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
85 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
86 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
87 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 มกราคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
88 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 มกราคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
89 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 มกราคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
90 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
91 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
92 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
93 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
94 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
95 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
96 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
97 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
98 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
99 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
100 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
101 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
102 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
103 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
104 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักษ์พัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
105 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
106 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
107 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
108 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
109 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
110 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
111 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
112 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
113 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
114 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
115 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
116 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
117 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
118 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
119 การประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556
120 การประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556
121 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
122 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
123 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
124 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
125 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 31 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
126 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
127 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
128 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
129 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
130 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
131 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
132 การประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556
133 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
134 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
135 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
136 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
137 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
138 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
139 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
140 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
141 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 2 กันยายน 2556
142 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
143 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
144 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
145 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
146 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
147 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
148 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
149 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
150 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
151 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
152 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
153 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
154 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
155 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
156 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
157 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
158 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
159 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
160 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
161 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
162 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
163 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กันยายน 2556 - 1 กันยายน 2556
164 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
165 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
166 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
167 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
168 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
169 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
170 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
171 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
172 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
173 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
174 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
175 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
176 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
177 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
178 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
179 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
180 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
181 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
182 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
183 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
184 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
185 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
186 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
187 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
188 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
189 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
190 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
191 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
192 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
193 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
194 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
195 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
196 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
197 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
198 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
199 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
200 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
201 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
202 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
203 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
204 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
205 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
206 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
207 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
208 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
209 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
210 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
211 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
212 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
213 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
214 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
215 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
216 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
217 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
218 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
219 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
220 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
221 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
222 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
223 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
224 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
225 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
226 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
227 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
228 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
229 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
230 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
231 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
232 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
233 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
234 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
235 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
236 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
237 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
238 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
239 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
240 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
241 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
242 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
243 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
244 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
245 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
246 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
247 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
248 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
249 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
250 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
251 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 19 พฤศจิกายน 2556 - 19 พฤศจิกายน 2556
252 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
253 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
254 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
255 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
256 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
257 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
258 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
259 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
260 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
261 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
262 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
263 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อประกอบในการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
264 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อประกอบในการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
265 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
266 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
267 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
268 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
269 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
270 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
271 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
272 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 1 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
273 การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดให้บริการแม็คโคร "โครงการร้านค้าปลีก ค้าส่ง แม็คโคร" ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 21 พฤษภาคม 2556 - 20 มิถุนายน 2556
274 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลใช้ในโรงงานและรับซื้อยางพารา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 กรกฎาคม 2556 - 31 สิงหาคม 2556
275 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม "บริษัท ซิตี้ สตีล โปรดักส์ จำกัด" ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 16 พฤษภาคม 2556 - 15 มิถุนายน 2556
276 เศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก นาย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ 1 สิงหาคม 2555 - 31 กรกฎาคม 2556
277 การประเมินผลการใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
278 การประเมินผลการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 1 ตุลาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556
279 การรับรู้ข่าวสารด้านการบริหารจัดการภายในคณะของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาว ณปภา จิรมงคลเลิศ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
280 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้นำทางการเมืองในสังคมชนบทไทย นาย ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
281 การประเมินการใช้กำลังคนในการพัฒนาชุมชนของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย นาย บุญร่วม นภาโชติ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
282 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน : กรณีศึกษาเยาวชนที่ศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์ มณีธร 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
283 ความผาสุกในการทำงาน ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรครูที่ถ่ายโอนสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก นาย สมคิด เพชรประเสริฐ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการก่อรูปความเป็นพลเมืองให้แก่ประชาชน : ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ดกับประชาชนในการจัดการภัยพิบัติอุทกภัย 2554 นางสาว ศิริรักษ์ สิงหเสม 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
285 การพัฒนาโมเดลการใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ : กรณีศึกษา ระบบยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
286 วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก นางสาว รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
287 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก นาย ประสิทธิ์ เงินชัย 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2558
288 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นางสาว สโรชา แพร่ภาษา 1 มกราคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2557
289 การสร้างประชาธิปไตยชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว : ฐานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชน นาย ชัยณรงค์ เครือนวน 15 สิงหาคม 2555 - 14 สิงหาคม 2556
290 ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทย นาย ชัยณรงค์ เครือนวน 1 กันยายน 2557 - 31 สิงหาคม 2558
291 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2552 – 2556 นาย ธีระ กุลสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2556 - 30 เมษายน 2557