สรุปภาพรวมโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสรุปภาพรวมโครงการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
1 โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม: การนำร่องรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและต่อยอดงานยุติธรรมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในโรงเรียน นาย ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ 28 กันยายน 2554 - 27 ธันวาคม 2554
2 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะกีฬา นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 15 กันยายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553
3 การวิจัยเพื่อพัฒนาเจตคติในการทำกิจกรรมทางกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2555
4 พฤติกรรมการออกกำลังกายแบบยั่งยืน นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 26 มีนาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
5 ผลการใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเรือพายไทย นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
6 - นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2548 - 1 กันยายน 2549
7 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สีงผลต่อการหมดไฟในนักกีฬาเยาวชนภาคตะวันตก นาย ฉัตรกมล สิงห์น้อย 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
8 ประเมินผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่36 \"นครศรีธรรมราชเกมส์\"ประจำปี2550 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550
9 การทดสอบและประเมินสรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมโรง ภาคต้น ปีการศึกาา 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
10 ผลการใช้โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข็มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเรือพายไทย นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2550 - 1 กันยายน 2551
11 การพัฒนาแบบสอบถามความเข็มแข็งทางจิตใจ ฉบับภาษาไทย นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
12 การทดสอบและประเมินสรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนวัดสวนพล ภาคต้น ปีการศึกษา 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
13 การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายพนักงานบริาัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด ประจำปี 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
14 ปัจจัยเชิงชีวจิตสังคมและจิตวิญญาณของอาการเกร็ง หายใจเร็วและอาการคล้ายเป็นลมของผู้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
15 การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนวัดโมคาน ปีการศึกษา 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
16 การสร้างเเบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่ากบสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา นาย ไพโรจน์ สว่างไพร 1 ตุลาคม 2548 - 1 กันยายน 2549
17 การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนบ้านพังหรัน ปีการสึกาา 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 1 มิถุนายน 2551
18 ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมประสาทสัมผัสต่อความสอดคล้องในการมองโลกของผู้หญิงบ้านพักฉุกเฉิน นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
19 การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกายโรงเรียนชุมชนใหม่ ปีการศึกษา 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
20 การบริหารจัดการทีมวอลเลย์บอลหญิงที่เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย ครั้งที่35 / ปัญญา อิทเจริญ นาย ปัญญา อินทเจริญ 1 ตุลาคม 2550 - 1 กันยายน 2551
21 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยความเข้มแข็งทางจิตใจในนักกีฬาชายและหญิง นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
22 พัมนาโปรแกรมประเมินสมรรถภาพทางกายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทุนสนับสนุนจาก จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
23 ภูมิหลังและความต้องการด้านกีฬาและการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
24 การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2551 นาย นภพร ทัศนัยนา 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
25 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยความเข็มแข็งทางจิตใจในนักกีฬาไม่ปะทะ นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
26 การฝึกทักษะทางกลไกลที่มีต่อเวลาในการวิ่งระยะทาง50เมตร ของเด็กออทิสติก /อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์. นาย อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ 1 ตุลาคม 2548 - 1 กันยายน 2549
27 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยความเข็มแข็งทางจิตใจในนักกีฬาปะทะ นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
28 ความเข้มเเข็งทางจิตใจของนักกีฬาเซปัคตะกร้อหญิงที่มีความสามารถ นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2552 - 1 กันยายน 2553
29 การพัฒนาเเบบสอบถามความเข้มเเข็งทางจิตใจ นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2552 - 1 กันยายน 2553
30 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยความเข้มแข็งทางจิตใจในกีฬาเยาวชนและประชาชน นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
31 ปัจจัยความสำเร็จของนักกีฬา นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
32 ประสบการณ์การใช้จิตวิทยาการกีฬาของนักกีฬาโอลิมปิกไทย นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
33 ผลของการเปรียบเทียบทางสังคมที่มีต่อความสามัคคี ความพึงพอใจและความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักกีฬาไทยระดับสูง นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
34 เเหล่งเเละวิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองทางการกีฬา นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
35 การพัฒนาแบบทดสอบระดับอารมณ์ของนักกีฬาไทย นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
36 การวิเคราะห์ด้านคุณภาพเเละปริมาณผลกระทบของโปรเเกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
37 ผลของบรรยากาศการจูงใจที่มีต่อการหล่อหลอมเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ร่วมกันประสิทธิภาพในการขว้างลูกซอล์ฟบอล นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
38 ความสัมพันธธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการหมดไฟในนักกีฬา นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
39 ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะที่มีต่อภาวะความเครียดด้านร่างกายเเละจิตใจ นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2543
40 ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตและความสามารถทางการกีฬา นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
41 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการกลัวความล้มเหลว การรับรู้ความสำคัญของการเเข่งขัน ความวิตกก่อนการเเข่งขันกีฬาเยาวชน(2549) นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549
42 อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายฝ่ายสัมฤทธิ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีใาระดับอุดมศึกษา นาย นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549
43 - นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
44 - นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
45 - นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
46 THE RAPEUTIC USE OF MUSIC AND EXERCISE ON QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENT นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 20 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555
47 MARINE SPORTS TOURISM MANAGEMENT MODEL BASED ON SERVICE QUALITY MODEL IN VIETNAM นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 24 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555
48 ผลของสารหลอกที่มีต่อความคาดหวัง การให้คุณค่าทางการกีฬาและความาสามารถในการยกน้ำหนัก นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 24 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555
49 ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลในระดับความหนักและระยะเวลาต่างกันที่มีต่อความสามารถสุงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาเชิงแอนแอโรบิกและแอนแอโรบิกเทรชโฮล นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 23 กันยายน 2554 - 23 กันยายน 2555
50 การศึกษาพัฒนาการด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยของนิสิตสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 12 กรกฎาคม 2555 - 12 กรกฎาคม 2556
51 ผลของการฝึกแบบอินเทอร์วาลในระดับความหนักและระยะเวลาต่างกันที่มีต่อความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนไปใช้ปริมาณฮีโมโกลบิน สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิกและแอนแอโรบิกเทรชโฮล นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
52 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการสนามแบดมินตันมหาวิทยาลัยบูรพาให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์คุณภาพการบริการ นาง นภพร ทัศนัยนา 27 สิงหาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
53 ปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดชลบุรี นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 27 สิงหาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
54 การเปรียบเทียรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของระยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการวิ่งสวมรองเท้า นางสาว อรวรีย์ อิงคเตชะ 27 สิงหาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
55 กีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก นาย ไพโรจน์ สว่างไพร 27 สิงหาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
56 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกานต์(วันกตัญญู)ประจำปี2555 นาย ปัญญา อินทเจริญ 5 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555
57 การเปรียบเทียบทางชีวกลศาสตร์ของการเตะ 3 รูปแบบในนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ นาย พรพจน์ ไชยนอก 27 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2555
58 ความแตกต่างของรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของระยางค์ขาในการวิ่งเท้าเปล่าและการวิ่มสวมรองเท้าในเพศชายและเพศหญิง นางสาว อรวรีย์ อิงคเตชะ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
59 การทดสอบและการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา นาย ไพโรจน์ สว่างไพร 20 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2556
60 สุขภาวะของนักศึกษามหาวิทยาบูรพา นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 9 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2556
61 การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายสุขภาวะและความคาดหวังของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียนรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 16 กุมภาพันธ์ 2552 - 30 กันยายน 2556
62 การพัฒนาแบบวัดจินตนาการในการออกกำลังกาย นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 4 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
63 - นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 4 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
64 ความสัมพันธ์ของบรรยากาศจูงใจ เป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์และความวิตกกังวลในนักกีฬาฟุตบอลระดับสูง นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 4 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
65 ผลของโปรแกรมออกกำลังกายที่มีต่อสรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง นาย ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ 30 พฤศจิกายน 2556 - 30 พฤษภาคม 2558
66 แนวทางบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเตรียมทีมวอลเลย์บอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นาย ปัญญา อินทเจริญ 4 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
67 ความเสี่ยงทางการบริหารการเงินคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นางสาว นิภาพร จั่นแพ 4 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
68 อิทธิพลของการใช้จินตภาพเพื่อการผ่อนคลายร่วมกับการใช้ดนตรีบำบัดที่มีต่ออัตราการเต้น ของหัวใจ ไบโอฟีคแบค และความเร็วของระยะเวลาในการเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายในนักกีฬา นาย ฉัตรกมล สิงห์น้อย 27 กันยายน 2554 - 30 กันยายน 2555
69 - นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 11 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
70 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย นางสาว สุกัญญา เจริญวัฒนะ 14 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2556
71 ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิสเยาวชนไทย นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
72 - นางสาว สมพร ส่งตระกูล 16 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556
73 ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อความเชื่อมั่นตนเองเฉพาะด้านทักษะการเสริฟแบดมินตัน นาง ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ 9 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2557
74 แนวทางการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงนิเวศด้วยจักรยาน ณ วนพุืทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี นางสาว สมพร ส่งตระกูล 9 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2557
75 การเปรียบเทียบผลของการฟื้นตัวแบบมรกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ระดับความหนักต่างกันระหว่างเซตและภายหลังการฝึกด้วยแรงต้าน นางสาว สมพร ส่งตระกูล 9 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2557
76 ผลของการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วที่มีต่อสมรรถภาพเชิงแดโรบิค สมรรถภาพเชิงแอนโรบิคความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักมวย นางสาว สมพร ส่งตระกูล 9 มกราคม 2557 - 9 มกราคม 2557
77 ผลการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยวิธีต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ความเร็วหัวไม้ และระยะในการตีกอล์ฟ นางสาว สมพร ส่งตระกูล 9 มกราคม 2557 - 30 กันยายน 2557