สรุปภาพรวมโครงการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์สรุปภาพรวมโครงการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์


ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาสู่งานวิจัยทางเภสัชกรรมของผึ้งชันโรง : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี นาย ภาสกร อ่อนนิ่ม 11 มิถุนายน 2555 - 11 มิถุนายน 2556
2 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงในจังหวัดจันทบุรี นางสาว นิพัฒธา อิสโร 12 มิถุนายน 2555 - 12 มิถุนายน 2556
3 ความป็นไปได้ในการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ นาย สมพล ประคองพันธ์ 11 มิถุนายน 2555 - 11 มิถุนายน 2556
4 การศึกษามูลค่ายาเหลือใช้ในคลีนิกผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลชลบุรี นาย วิศิษฏ์ ตันหยง 11 มิถุนายน 2555 - 11 มิถุนายน 2556
5 การพัฒนาเส้นใยขนาดนาโน/ไมโครเมตรที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเล็คโทรไดนามิกอะตอมไมเซซันสำหรับนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่ นาย กัมปนาท หวลบุตตา 2 กรกฎาคม 2556 - 2 กรกฎาคม 2557
6 การออกแบบ สังเคราะห์ และการประเมินผลทางชีววิทยาของสารอนุพันธ์โลโฟคลาดีนที่มีศักยภาพเป็นสารต้านมะเร็ง นางสาว ศรีวรรณ ธีระมั่นคง 4 กรกฎาคม 2556 - 4 กรกฎาคม 2557
7 การศึกษาเบื้องต้นของสารสกัดมาตรฐานชันผึ้งจากผึ้งชันโรงในจังหวัดจันทบุรี นางสาว ทอแสง วีระกุล 1 กรกฎาคม 2556 - 1 กรกฎาคม 2557
8 การพัฒนาอนุภาคขนาดไมโคร/นาโนเมตร สำหรับนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่ที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเล็คโทรไดนามิกอะตอมไมเซซัน นาย กัมปนาท หวลบุตตา 5 สิงหาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2558
9 นาย บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ 31 พฤษภาคม 2557 - 1 มิถุนายน 2558
10 การศึกษาเบื้องต้นขององค์ประกอบและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพน้ำมันตะพาบน้ำสายพันธุ์ญ๊่ปุ่น นาง จิรัฐติกร หลายวัฒนไพศาล 1 กรกฎาคม 2557 - 1 กรกฎาคม 2558
11 การศึกษาสารสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และต้านเชื้อจุลชีพของชันผึ้งจากชันโรงในจังหวัดจันทบุรี นาย บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ 1 มิถุนายน 2557 - 2 มิถุนายน 2558
12 การพัฒนายาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่นสารสกัดฟ้าทะลายโจร นาย วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง 1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558
13 คุณค่าทางเภสัชวิทยาในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และความเป็นพิษตอเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง ของสารสกัดจากพืช (Connarus semidecandrus, Bruguiera hainesii, Sonneratia ovate, Intsia bijuga) ในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี นางสาว ศศิภาวรรณ มาชะนา 1 มิถุนายน 2557 - 2 มิถุนายน 2558
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชันของชันโรง นางสาว สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ 19 มิถุนายน 2557 - 19 มิถุนายน 2558
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชันของชันโรง นางสาว สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์ 19 มิถุนายน 2557 - 19 มิถุนายน 2558
16 ผลของพืชสมุนไพรจีนบางชนิดต่อภาวะบกพร่องในการเรียนรู้และความจำ : การศึกษาเบื้องต้นในแบบจำลองในสัตว์ทดลอง นาง มยุรี ตันติสิระ 30 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2557