สรุปภาพรวมโครงการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์สรุปภาพรวมโครงการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์


ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาสู่งานวิจัยทางเภสัชกรรมของผึ้งชันโรง : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี นาย ภาสกร อ่อนนิ่ม 11 มิถุนายน 2555 - 11 มิถุนายน 2556
2 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำผึ้งชันโรงในจังหวัดจันทบุรี นางสาว นิพัฒธา อิสโร 12 มิถุนายน 2555 - 12 มิถุนายน 2556
3 ความป็นไปได้ในการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ นาย สมพล ประคองพันธ์ 11 มิถุนายน 2555 - 11 มิถุนายน 2556
4 การศึกษามูลค่ายาเหลือใช้ในคลีนิกผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลชลบุรี นาย วิศิษฏ์ ตันหยง 11 มิถุนายน 2555 - 11 มิถุนายน 2556
5 การพัฒนาเส้นใยขนาดนาโน/ไมโครเมตรที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเล็คโทรไดนามิกอะตอมไมเซซันสำหรับนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่ นาย กัมปนาท หวลบุตตา 2 กรกฎาคม 2556 - 2 กรกฎาคม 2557
6 การออกแบบ สังเคราะห์ และการประเมินผลทางชีววิทยาของสารอนุพันธ์โลโฟคลาดีนที่มีศักยภาพเป็นสารต้านมะเร็ง นางสาว ศรีวรรณ ธีระมั่นคง 4 กรกฎาคม 2556 - 4 กรกฎาคม 2557
7 การศึกษาเบื้องต้นของสารสกัดมาตรฐานชันผึ้งจากผึ้งชันโรงในจังหวัดจันทบุรี นางสาว ทอแสง วีระกุล 1 กรกฎาคม 2556 - 1 กรกฎาคม 2557
8 การพัฒนาอนุภาคขนาดไมโคร/นาโนเมตร สำหรับนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่ที่เตรียมด้วยเทคนิคอิเล็คโทรไดนามิกอะตอมไมเซซัน นาย กัมปนาท หวลบุตตา 5 สิงหาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2558