หน้าแรก |  หลักการและเหตุผล |  วัตถุประสงค์ |  ติดต่อเรา  
ส่วนงาน

สำนักงานอธิการบดี

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะโลจิสติกส์

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะอัญมณี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งการปิดปรับปรุงข้อมูลระบบงานวิจัย

 เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์

มีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับการบันทึกข้อมูลงานวิจัยขึ้นมาใหม่

ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่

จึงแจ้งปิดการใช้งานชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้    
รหัสผ่าน    
     
 
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
 
 
 
 

Copyright @ 2008 Burapha University. All rights reserved

Computer Center of Burapha University