(ย้อนกลับ)   รายละเอียดผลงานวารสารวิชาการ (Journal) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี 2551

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย (Title) ชื่อผู้แต่งหลัก ชื่อผู้แต่งร่วม
1 การนำนโยบายไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน นาย สุพจน์ บุญวิเศษ
2 สถานการณ์ร่วมสมัยของชุมชนคาทอลิกจันทบุรี นาย สกฤติ อิสริยานนท์
3 ธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาการริเริ่มของท้องถิ่น กระบวนการนโยบาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางสาว กัญญาภัค อยู่เมือง
4 การศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลตำบลบางพระ นาย อนุรัตน์ อนันทนาธร
5 ภาวะการทำงานและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (4 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549 นาย ธีระพงษ์ ภูริปาณิก
6 การรับรู้ การถ่ายทอด และการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มจักสาน จังหวัดชลบุรี นาย สุพจน์ บุญวิเศษ 1. นางสาว ผจงสุข เนียมประดิษฐ์
7 ผลกระทบเชิงนิเวศวิทยาจากการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำชีตอนบน: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม นาย วิเชียร ตันศิริคงคล
8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ นาย เอกวิทย์ มณีธร
9 ความคิดเห็นของประชาชนกรณีการสร้างโลตัสเอ็กซ์เพรส (Lotus Express) ใกล้ตลาดสดอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นาย โอฬาร ถิ่นบางเตียว
10 SAAB JAS-39 Gripen: เครื่องบินรบฝูงใหม่จากประเทศสวีเดนและความเหมาะสมกับกองทัพอากาศไทย นาย ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช

ข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า 10 รายการ
หน้า [ 1 ]