หมายเหตุ      / ร้อยละของงบประมาณที่เพิ่มขึ้น / ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม